Llwybrau

Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus Baedd Gwyllt, mae’r her yn parhau yng nghyffiniau syfrdanol Cwm Sirhowi Uchaf gyda’i thirwedd heriol a’i golygfeydd godidog. 

Dechrau a diwedd YR her eleni yw Coleg Gwent, Cross Keys campus

Cyfeiriad llawn: Risca Road, Crosskeys NP11 7ZA

YR UNION LWYBRAU I’W CADARNHAU

Dyma’r llwybrau a gynlluniwyd ar gyfer cyfres heriau 2024, a gallant newid.  Bydd y llwybrau terfynol yn cael eu cadarnhau yn eich pecyn mynediad wythnos cyn yr her.  Os ydych chi’n bwriadu eu cerdded cyn hynny, nodwch y gallai rhannau o’r llwybrau fod wedi gordyfu/ar gau ond na phryderwch, byddant i gyd ar agor erbyn yr 6 Mai.

Llwybr 20-22 milltir ‘Taith Twmbarlwm’

(Her hunan-arweiniol a thaith gerdded dan arweiniad)

Cerdded, loncian neu redeg

Bydd y llwybr 20-22 milltir hunan-arweiniol yn eich tywys trwy gymoedd ysblennydd, coetir, tir fferm, copaon bryniau ac ar hyd lan afon. Os bydd y tywydd yn caniatáu; cewch olygfeydd gwych ar draws Y Fwrdeistref Sirol tuag at Fannau Brycheiniog, dros Fae Caerdydd, Sianel Bryste, Gwlad yr Haf a Gogledd Dyfnaint.

Yn dilyn ymlaen o’r llynedd: Bellach, mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer taith gerdded dan arweiniad o’r pellter hwn, h.y. yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n gallu cyflawni’r pellter heb ffwdan, ond na allant ddarllen map! NODER: anfantais taith gerdded dan arweiniad yw y bydd disgwyl i chi gerdded ar gyflymder y grŵp.

NODER: anfantais taith gerdded dan arweiniad yw y bydd disgwyl i chi gerdded ar gyflymder y grŵp. 

Llwybr 14-16 milltir ‘Taith Twmbarlwm’

(Her hunan-arweiniol a Thaith Gerdded Dan Arweiniad)

Cerdded, loncian neu redeg

14-16 milltir o dir anodd.

Yn dilyn ymlaen o’r llynedd: Bellach, mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer taith gerdded dan arweiniad o’r pellter hwn, h.y. yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n gallu cyflawni’r pellter heb ffwdan, ond na allant ddarllen map!

NODER: anfantais taith gerdded dan arweiniad yw y bydd disgwyl i chi gerdded ar gyflymder y grŵp.

Her ‘Cerddwyr Cymru’ 9-11 Milltir ‘Taith Twmbarlwm’

(Taith gerdded dan arweiniad) (llwybr i’w gadarnhau)

Taith Gerdded dan Arweiniad.

Os nad ydych chi’n hyderus yn darllen map ac eisiau herio’ch hun heb fynd ar goll, yna taith gerdded Cerddwyr Cymru yw’r un i chi.  Mwynhewch olygfeydd hyfryd yr ardal gydag un o arweinwyr teithiau cerdded profiadol Cerddwyr Cymru.

O.N. peidiwch â gadael i lwybr llai o bellter eich twyllo … bydd y daith hon yn dal i’ch herio ac yn cynnwys bryniau, mwd a thir anwastad yn union fel y 2 her hirach.

‘Her Beth am Gerdded’ 1 i 5 milltir ‘Taith Twmbarlwm’

(Taith gerdded dan arweiniad)

Os byddai’n well gennych gerdded dros lai o fryniau, yna efallai mai taith gerdded fyrrach, mwy gwastad 1 a 5 milltir dan arweiniad yw’r union beth i chi.  Codir tâl o £2 am daith.  Gallwch gofrestru ymlaen llaw neu ar y diwrnod.  Ymunwch â ni ar Dydd Sadwrn 10 Gorffennaf am 10.30am, cofrestru a byddwch yn barod i gerdded erbyn 11am.

Amserau Cychwyn Bras

Caiff union amserau cychwyn y teithiau eu cadarnhau gyda’ch pecyn gwybodaeth. Dyma frasamcan isod i chi:

  • 20-22 milltir: Cofrestru o 06:45 – bob cerddwr i adael erbyn 07:30.
  • 14-16 milltir: Cofrestru o 08:00 – bob cerddwr i adael erbyn 08:45.
  • Taith gerdded 10 milltir dan arweiniad: Cofrestru o 09:15 – bob cerddwr i adael erbyn 09:45.
  • Taith gerdded 1-5 milltir dan arweiniad: Cofrestru o 10:30 – dechrau cerdded am 11:00.

Gwybodaeth Bwysig

  • Dylech ddewis llwybr sy’n addas ar gyfer eich lefel ffitrwydd bersonol chi.  Nid yw llwybrau byrrach yn golygu bod y cerdded/rhedeg yn haws.
  • Bydd cerdyn llwybr disgrifiadol yn cael ei anfon atoch (yn ddigidol) gyda’ch pecyn gwybodaeth. Bydd y cerdyn llwybr hwn yn rhoi cyfeiriadau grid ar gyfer pwyntiau neu nodweddion allweddol, y math o dir sydd i’w gwmpasu ac amcangyfrif o’r amser y dylech ei ganiatáu, yn seiliedig ar Fformiwla Naismith.
  • Dylai ymgeiswyr unigol fod yn gymwys i ddarllen mapiau a chanfod llwybrau.
  • Dylai fod gan ymgeiswyr tîm o leiaf un person yn eu grŵp sy’n gymwys i ddarllen mapiau a dod o hyd i lwybrau.
  • I gael rhagor o wybodaeth ar sut i ddarllen map a chyfeiriadau grid, edrychwch ar dudalen addysg ac adnoddau gwefan yr arolwg ordnans www.ordnancesurvey.co.uk.
  • Cofiwch ddarllen yr holl wybodaeth a’r telerau ac amodau mynediad cyn cofrestru ar gyfer yr her.

Telerau ac amodau

Darllenwch y telerau ac amodau mynediad.

Maent yn egluro’n glir holl fanylion y digwyddiad, h.y. sut i gofrestru, diogelwch y Gyfres Heriau, gorfod gadael y Gyfres Heriau ac ati ac fe atebir y mwyafrif o’r cwestiynau fydd gennych am y digwyddiad yn y ddogfen isod.